Tổng quát về câu chuyện

Đơn xin phép thực hiện cảng nước sâu của Blue Marlin

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, Cơ Quan Hàng Hải (MARAD) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ và Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) đã nhận được đơn của công ty Blue Marlin Offshore Port (gọi tắt Blue Marlin hoặc Người nộp đơn) xin phát triển Cảng Ngoài Khơi Blue Marlin (gọi tắt BMOP hoặc Dự án).

Blue Marlin đề nghị xây dựng, sở hữu và vận hành trong hải phận của liên bang ở vùng Vịnh Mexico một cảng nước sâu và các cơ sở có liên quan ở cả ngoài khơi lẫn trên bờ, bao gồm chuyển đổi cơ sở hạ tầng hiện có và xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Người nộp đơn đề nghị thực hiện một cảng nước sâu mới để cung cấp dịch vụ vận chuyển và bốc xếp dầu thô dài hạn, an toàn và đáng tin cậy cho số dầu được sản xuất bên trong Hoa Kỳ để xuất khẩu đi thị trường toàn cầu. Thời gian đề xuất của Dự án bao gồm việc khởi công vào quý 4 năm 2021 và đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2023.

Đơn xin cấp phép thực hiện Cảng Ngoài Khơi Blue Marlin có thể xem trong mục Tài liệu Về Quy Định (trong phần này), hoặc trên Sổ ghi chép Liên bang (Federal Docket) và tại các thư viện công cộng sau:

Jefferson County, TX: Thư viện công cộng Port Arthur
4615 9th Ave, Port Arthur, TX 77642

Orange County, TX: Thư viện công cộng Orange
220 5th St, Orange, TX 77630

Hành động được đề xuất cho Dự án cảng ngoài khơi Blue Marlin

Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG), phối hợp với Cơ Quan Hàng Hải (MARAD), đang soạn bản Tuyên Bố Tác Động Môi Trường (EIS) cho hành động được đề xuất, dựa trên Đạo luật Cảng Nước Sâu (DWPA), Đạo luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA) và các quy định hiện hành.

MARAD có thể chấp thuận giấy phép, từ chối cấp phép hoặc chấp thuận giấy phép có điều kiện đối với Dự án Cảng Ngoài Khơi Blue Marlin (BMOP) được đề xuất. EIS sẽ hỗ trợ Cơ Quan Hàng Hải trong việc quyết định có phê duyệt đơn xin cấp phép cho Dự án được đề xuất hay không.

Hành động và thủ tục cấp phép cảng nước sâu

Đạo luật Cảng Nước Sâu thiết lập một cơ chế cấp phép cho quyền sở hữu, xây dựng, vận hành và cuối cùng là ngừng hoạt động các cảng nước sâu nằm ngoài ranh giới biển của một tiểu bang, các cảng này được sử dụng để nhập khẩu hoặc xuất khẩu dầu hoặc khí đốt ra vào Hoa Kỳ. Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ, thông qua Cơ Quan Hàng Hải (MARAD), cấp phép cho tất cả các cảng nước sâu. Quá trình này tuân thủ Đạo luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA).

Quy trình NEPA cho các đơn xin cấp phép cảng nước sâu

Đạo luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA) được thông qua vào năm 1969 và có hai mục tiêu chính:

  1. Có các cơ quan liên bang xem xét các tác động môi trường tiềm ẩn của các chương trình, dự án và hành động được đề xuất trước khi bắt đầu.
  2. Thông báo cho công chúng, khuyến khích và tạo điều kiện cho sự tham gia của công chúng vào các hoạt động của cơ quan liên bang có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường của con người.

Hướng dẫn cho các cơ quan liên bang tuân thủ NEPA đã được thiết lập trong các quy định của Hội Đồng Về Chất Lượng Môi Trường (CEQ) của Tổng Thống Hoa Kỳ trong tài liệu 40 CFR 1500-1508. Ngoài ra, USCG đã ban hành các thủ tục và chính sách thực hiện để xem xét các tác động môi trường theo NEPA và các luật liên quan.

Các tài liệu được soạn ra theo NEPA có thể bao gồm Loại Trừ Phân Loại, Đánh Giá Môi Trường (EA) hoặc Tuyên Bố Tác Động Môi Trường (EIS). Khi một Hành Động Được Đề Xuất có khả năng tác động đáng kể đến chất lượng môi trường của con người thì phải soạn một EIS, được xem là bản phân tích chi tiết nhất phải thực hiện theo NEPA.

Hồ sơ quyết định, điều kiện cấp phép và yêu cầu sau cấp phép của cảng nước sâu

Cơ Quan Hàng Hải (MARAD) phát hành Biên Bản Quyết Định (ROD) cho mỗi đơn xin cấp phép cảng nước sâu. Quyết định cấp phép, cấp phép có điều kiện hoặc từ chối cấp phép của MARAD sẽ dựa trên 9 tiêu chí trong Mục l 503 (c) của Đạo luật Cảng Nước Sâu.


 
 

Bản đồ dự án tương tác


Sự tham gia của công
chúng và các cuộc họp ảo

MARAD và USCG cam kết hành động để công chúng tham gia có ý nghĩa vào quá trình NEPA, đồng thời phải bảo vệ sức khỏe con người trong thời gian có dịch bệnh do vi-rut corona gây ra trong năm 2019 (COVID-19). Thời gian xác định phạm vi Dự án kết thúc vào ngày 5 tháng 12 năm 2020. Hai cuộc họp ảo trên mạng để xác định phạm vi đã được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 12 năm 2020. Bản ghi của các cuộc họp đó có thể được tìm thấy trong mục Tài liệu của phần này.


Tổng quan về dự án của Người nộp đơn

Công ty Blue Marlin Offshore Port muốn được chấp thuận để xây dựng và vận hành một cảng xuất khẩu dầu thô nước sâu (DWP) ở Vịnh Mexico, vùng ngoài khơi Quận Cameron thuộc tiểu bang Louisiana, để xuất khẩu dầu thô sản xuất bên trong nước Mỹ. Dự án bao gồm một đường ống dẫn dầu thô mới dài khoảng 37 dặm, đường kính 42 inch để kết nối Trạm đầu mối Nederland hiện có – kéo dài từ Quận Jefferson đến Quận Orange tiểu bang Texas - với Đường ống Stingray đường kính 36 inch hiện có tại Trạm 501 ở Quận Cameron, tiểu bang Louisiana. Xin xem Bản trình bày Tổng quan Dự án để biết thêm chi tiết.

Share page on
social media


Nội Dung Gửi Ý Kiến Chính Thức

Nếu quý vị muốn thêm ý kiến vào văn kiện chính thức, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để truy cập Regulations.gov.
 
Liên kết đến Regulations.gov

Đơn cho dự án cảng nước sâu BMOP
(chỉ có tiếng Anh)

Volume I: General (Public), including Deepwater Port License Application and Appendices

English
Click here to continue in English
Español
Haga clic aquí para continuar en español
Tiếng Việt
Nhấp vào đây để tiếp tục bằng tiếng Việt